ThaiPropertyToday

กรรมาธิการยาเสพติดฯ ดัน “กาฬสินธุ์โมเดล” สร้างชุมชนบำบัด บูรณาการแก้ปัญหายาเสพติด

กรรมาธิการยาเสพติดฯ ดัน “กาฬสินธุ์โมเดล” สร้างชุมชนบำบัด บูรณาการแก้ปัญหายาเสพติด
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดฯ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นำต้นแบบชุมชนบำบัด เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เปิดประเด็นบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ปัญหายาเสพติด พร้อมผลักดันกฎหมายให้รวดเร็วรอบคอบ แย้มอาจมีศาลยาเสพติดเพื่อแก้ปัญหาล่าช้า

นายคมเดช ไชยศิวามงคล ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมาย และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ นายนรัชชา ศรีเจริญ, นายหมวดตรีหญิง ปริศนา ศรีเจริญ พร้อมคณะอนุกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ศึกษาดูงานโดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดเข้าร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรื่อง “การบูรณาการด้านการปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมาย” ว่าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสิ่งสำคัญคือเรื่องของชุมชน โดยชุมชนต้องบูรณาการ ทั้งการปราบปราม การบำบัด และการฟื้นฟู รวมทั้งหาแนวทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนข้อมูลการเงินจากธนาคารต่างๆ และข้อมูลการสื่อสารจากผู้ให้บริการด้านคมนาคมและเพื่อความรวดเร็วเสนอจัดตั้งศาลยาเสพติดเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคดี โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเสนอตัวเข้าร่วมโครงการเป็นชุมชนต้นแบบ

“ในวันนี้ได้นำต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบชุมชนบำบัด การสร้างกระบวนการชุมชนที่เข้มแข็ง ที่มีรูปแบบ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยมีทีมวิทยากร มาบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน กับนายอำเภอ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเน้นแนวทางด้านการปราบปราม ด้วยการใช้ชุมชนบำบัด ป้องกันยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง ในส่วนด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นทางสภาฯจะหาทางแก้ไขเพื่อให้มีประสิทธิภาพลงโทษผู้กระทำผิดอย่างจริงจังและเข้มข้น” นายคมเดชกล่าว

ด้านนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด โดยมีปัจจัยแห่งความสำเร็จคือผู้นำ การบูรณาการ การมีส่วนร่วม และการดำเนินงานอย่างเป็นระบบสม่ำเสมอ ซึ่งแนวทาง การใช้ชุมชนบำบัด ด้วยผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ไม่เฉพาะแต่การแก้ปัญหายาเสพติดให้เบาบางอย่างเดียวเท่านั้น ยังนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านอื่น เช่น ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ การแก้ไขปัญหา เด็กและเยาวชนก็จะได้รับการแก้ไขด้วย ทั้งนี้ในปัจจุบันมีการตื่นตัวจากทุกภาคส่วนอย่างมาก เชื่อว่าจะสามารถทำให้ปัญหายาเสพติดได้เบาบางลง