ThaiPropertyToday

คัดสุดยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต้นแบบ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ปี ๒๕๖๒

คัดสุดยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต้นแบบ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ปี ๒๕๖๒
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ในโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากปัญญาท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล) โดยจัดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในทุกด้าน ทั้งการผลิต การออกแบบ และบรรจุภัณฑ์ โดยมีผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ) เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ได้มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต้นแบบเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด ประกอบด้วย
๑. ผลิตภัณฑ์เครื่องลงยาสีแบบโบราณ ของคุณเอกฉันท์ จันอุไรรัตน์ จากจังหวัดนนทบุรี
๒. ผลิตภัณฑ์หัวโขนศิลป์สยาม ของคุณฑามต์ สิปปสยาม จากจังหวัดนนทบุรี
๓. ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผักตบชวา ของคุณกันตา สืบวงษ์ จากจังหวัดสมุทรปราการ
๔. ผลิตภัณฑ์เดโครพาร์ท ของคุณณัฏฐพัชร์ บุญทิพย์ภูวเดช จากจังหวัดสมุทรปราการ
๕. ผลิตภัณฑ์ดอกบัวฉัตรปทุมลักษณ์ ของคุณศิริมาพร สุวรรณทักษะ จากจังหวัดปทุมธานี
๖. ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสตาร์เฮิร์ป ของคุณเตือนใจ โพธิพฤกษ์ จากจังหวัดปทุมธานี
๗. ผลิตภัณฑ์ผ้าเปียวดอก ของคุณสาธิต เพชรติ่ง จากจังหวัดนครปฐม
๘. ผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตาขาว ของคุณสาธิต เพชรติ่ง จากจังหวัดนครปฐม