ThaiPropertyToday

คุณวิวัฒน์ สุวรรณนภาศรี ประธานกลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานเชิดชูเกียรติ “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี 2561

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) มอบโล่เชิดชูเกียรติ แก่ คุณวิวัฒน์ สุวรรณนภาศรี ประธานกลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ที่ได้รับการคัดเลือกพ่อตัวอย่าง จากสำนักงานเขตประเวศ  1 ใน 50 เขต  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  โดยเป็นพ่อผู้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกๆ มีจิตใจโอบอ้อมอารี เสียสละ  แบ่งปัน  และเป็นผู้มีความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  ที่ผ่านมา ณ  ห้องปรินซ์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ   มหานาค  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

“พ่อ” ผู้ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ชีวิต แต่ยังทำหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง ให้การศึกษา และให้อนาคตที่ดี ตลอดจนอบรมสั่งสอนให้ลูกๆ เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ สามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ “พ่อ” จึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของบ้านเมืองและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในคุณงามความดีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโดยทั่วกัน