ThaiPropertyToday

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษ

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษ
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

          รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางปรับเปลี่ยนให้เป็นองค์กรดิจิทัล”  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่เข้าอบรมหลักสูตร  “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 2 โดยมี  ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ให้การต้อนรับในวันเสาร์ที่12 กันยายน 2563 เวลา 15.00 – 16.45 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย
วินแดม เจ้าพระยาปาร์ค