ThaiPropertyToday

“พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ส่งมอบสื่อการเรียนรู้ 2D ให้กับโรงเรียน 5,000 แห่ง ในสังกัด สพฐ.”

“พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ส่งมอบสื่อการเรียนรู้ 2D  ให้กับโรงเรียน 5,000 แห่ง ในสังกัด สพฐ.”
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

นายสหภูมิ  ภูมิธฤติรัฐ  ผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และนางสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้แทนเลขาธิการ สพฐ. ร่วมกันแถลงข่าว เปิดตัว“โครงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา  สู่ห้องเรียน”  โดยส่งมอบสื่อการเรียนรู้ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ ให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ทั้ง 5,000 แห่ง  ณ ห้องประชุมศาลาเพียงดิน  พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ