ThaiPropertyToday

มอบรางวัล …

มอบรางวัล …
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้ชุมชนเกิดการยอมรับและอยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางบริหารจัดการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดำเนินโครงการด้านไฟฟ้า ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีเร็วๆ นี้
ในภาพจากซ้ายไปขวา

  1. นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  2. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  3. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  4. นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  5. นางอรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  6. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  7. นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน