ThaiPropertyToday

แนเชอรัลพาร์คเปิดจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน 3-7 มิถุนายน 2556 นี้ เพิ่มหุ้นสามัญ 6 หมื่นล้านหุ้น จัดสรรผู้ถือหุ้นเดิม 2:1 ราคา 0.029 บาท ต่อ หุ้น

แนเชอรัลพาร์คเปิดจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน 3-7 มิถุนายน 2556 นี้ เพิ่มหุ้นสามัญ 6 หมื่นล้านหุ้น จัดสรรผู้ถือหุ้นเดิม 2:1 ราคา 0.029 บาท ต่อ หุ้น
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

นายนคร ลักษณกาญจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแนเชอรัลพาร์ค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าจากการประชุม
ผู้ถือหุ้น ของบริษัท แนเชอรัลพาร์ค จำกัด (มหาชน)ประจำปี 2556 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 60,212,570,294 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,425,140,588 บาทเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 180,637,710,882 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60,212,570,294 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งจำนวนออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มทุนในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่ได้ตั้งไว้และเป็นการเพิ่มเงินหมุนเวียนในธุรกิจ

อัตราส่วนการจองซื้อหุ้นคือ 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (2:1) ราคาเสนอขายต่อหุ้น : 0.029 บาทต่อหุ้นและทั้งนี้ได้กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 น. ? 15.30 น. ณ ที่ทำการของบริษัทหลักทรัพย์ไอวีโกลบอลจำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยจะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงใบเดียวต่อผู้จองซื้อ 1 รายพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มตามจำนวนที่จองซื้อทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับและในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิที่ได้รับ (ถ้ามี) โดยเช็คบุคคลหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ลงวันที่ 3-5 มิถุนายน 2556 ?เท่านั้น (ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น) และนำเช็คบุคคลหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ลงวันที่ 3-5 มิถุนายน 2556พร้อมเอกสารการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมายื่น ณ ที่ทำการของบริษัท หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้ในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2556 เท่านั้น หรือโอนชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวนได้ตั้งแต่วันที่ 3-7 มิถุนายน 2556 และนำหลักฐานการโอนเงินฉบับจริงพร้อมเอกสารการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมายื่น ณ ที่ทำการของบริษัท หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้ในวันที่ 3-7 มิถุนายน 2556
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจำนวนก่อนจึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิโดยผู้จองจะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่กำหนด

ทั้งนี้ หากในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิหรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมาพร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญตามสิทธิในราคาเสนอขายที่เท่ากันโดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.naturalpark.co.th/TH/investor_notificationofrights.html หรือ ติดต่อตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคือ บริษัทหลักทรัพย์ไอวีโกลบอลจำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ไอวีโกลบอลจำกัด (มหาชน) เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 526 หรือ 402