ThaiPropertyToday

แสดงความยินดี…

แสดงความยินดี…
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับการเยี่ยมคารวะแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากนางสาวปริศนา ศรีเจริญ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้