ThaiPropertyToday

แสดงความยินดี….

แสดงความยินดี….
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับการแสดงความยินดีจากนายหมวดตรีหญิงปริศนา ศรีเจริญ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม โดยนายนรัชชา ศรีเจริญ ที่ปรึกษากรรมาธิการยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมายร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์