ThaiPropertyToday

มอบรางวัล …

มอบรางวัล …

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาและฟื้นฟูชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้ชุมชนเกิดการยอมรับและอยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางบริหารจัดการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดำเนินโครงการด้านไฟฟ้า ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีเร็วๆ นี้ ในภาพจากซ้ายไปขวา นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นางอรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน กรรมการกำกับกิจการพลังงาน นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

 ThaiPropertyToday

สำนักงาน กกพ. มอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เน้นกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักงาน กกพ. มอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เน้นกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 143 ผลงาน และได้มีการพิจารณาตัดสินจากผลการดำเนินงาน ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 40 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 17 รางวัล และรางวัลระดับโครงการชุมชน จำนวน 23 รางวัล นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประธานกล่าวในพิธีมอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า รวมไปถึงการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ข้อนี้นับเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวทางบริหารจัดการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินโครงการด้านไฟฟ้า ดังนั้น การดูแลท้องถิ่นที่เสียสละให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ จึงเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้มีความสุขอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้กำหนดแนวนโยบายในการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจการบริหารสู่ชุมชน โดยเฉพาะเมื่อการดำเนินงานได้เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า […]