ThaiPropertyToday

เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC เชิญผู้ถือหุ้นประชุมสามัญประจำปี 2563

เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC เชิญผู้ถือหุ้นประชุมสามัญประจำปี 2563

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร G ชั้น 2 สำนักงานใหญ่   ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดมาตรการป้องกัน และการเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าว โดยการจัดให้มีระบบคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ก่อนการลงทะเบียนเข้างานอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ร่วมกับอาการของระบบทางเดินหายใจ หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมการประชุมอันเป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อ   อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ไม่ผ่านการคัดกรองในจุดลงทะเบียนหน้างาน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอาการป่วย แล้วไม่สะดวกเดินทางมาเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ล่วงหน้าแล้ว […]