ThaiPropertyToday

TQM คว้ารางวัลใหญ่ จาก SET Award 2021 การันตีคุณภาพระดับประเทศ

TQM คว้ารางวัลใหญ่ จาก SET Award 2021 การันตีคุณภาพระดับประเทศ
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM รับรางวัลแห่งเกียรติยศจากงาน SET Awards 2021 ได้แก่ รางวัล Best Company Performance Awards บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยม และรางวัล Outstanding CEO Awards พร้อมติดอันดับหุ้นยั่งยืน (THSI) คว้าคะแนน CG ระดับ ‘ดีเลิศ’ ประจำปี 2564 การันตีคุณภาพการบริหารงานยอดเยี่ยมระดับประเทศจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร.อัญชลิน  พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน ) กล่าวว่า ปีนี้ TQM ได้รับรางวัลสูงสุด Best Company Performance Awards ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท นับเป็นความภาคภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งของผู้บริหารและพนักงานทุกคน สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาของ TQM ที่ไม่หยุดพัฒนารูปแบบสินค้า บริการ ด้านประกันภัยและการเงิน พร้อมปรับตัวให้เข้ากับตลาดและลูกค้าตลอดเวลา โดยเฉพาะในโลกยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็ว ส่งผลให้ TQM สามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจให้เติบโตอย่างโดดเด่น ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูล และคุณภาพของงบการเงินได้อย่างยอดเยี่ยม แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนที่โดดเด่น ทั้งศักยภาพและคุณภาพเป็นองค์กรต้นแบบ ส่งเสริมและสนับสนุนตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ขณะเดียวกันในงาน SET Awards 2021 นี้ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน ) ยังเป็นหนึ่งในผู้บริหารสูงสุดที่ได้รับรางวัล Outstanding CEO Awards 2021 จากรายชื่อผู้บริหารที่ถูกเสนอเข้าชิงรางวัล CEO Awards จำนวน 9 ราย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมในการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในเชิงกลยุทธ์ และให้ความสำคัญต่อสังคม พร้อมสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร  

นอกจากนี้ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็น 1 ในรายชื่อ หุ้นที่มีผลตอบแทนอย่างยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 และได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 บ่งชี้ถึงศักยภาพและความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวสู่องค์กรต้นแบบในตลาดทุนและยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน